NAM TUỔI 1994 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

Đăng bài bởi Trần Tứ Liêm | 0 coment�riosTuổi 1994 Giáp Tuất

Mệnh Kim - Bạch kim Trắng
Cung phi: Càn
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Dần tuổi Ngọ, Mão

Tuổi 1994 Giáp Tuất Lấy vợ tuổi nào hợp

Nam 1994 - Nữ 2006

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tuất: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. - Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Chấn : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Tuất - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1994 - Nữ 2005

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dậu: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. - Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khôn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất - Dậu - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1994 - Nữ 2004

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thân: Con cháu được thi đỗ nhiều khoa, nhưng rồi cũng Không bền. - Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khảm : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất - Thân - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1994 - Nữ 2003

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mùi: Có con khó nuôi đến lớn, - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Ly : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Mùi Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 4

Nam 1994 - Nữ 2002

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Ngọ: Có con khó nuôi đến lớn. - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Ngọ Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 8.5

Mời bạn tham khảo bài: TỔNG QUAN TUỔI 1994

Nam 1994 - Nữ 2001

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Tân: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tỵ: Cuộc tình chồng vợ giỡ giang, chẳng đặng bền lâu. - Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Đoài : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Tỵ - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 - Nữ 2000

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Canh: Chồng Giáp lấy Vợ Canh rất Xấu. - Điểm: 0
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thìn: Có con cháu Không toàn vẹn - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Càn : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Thìn Lục Xung. Tứ Hành Xung. - Điểm: -1
TỔNG ĐIỂM: 2.5

Nam 1994 - Nữ 1999

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Kỷ: Chồng Giáp lấy Vợ Kỷ rất tốt. - Điểm: 2
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mão: Vợ chồng Không an toàn, hoặc có hư thai. - Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Mão Lục Hợp. - Điểm: 3.5
TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1994 - Nữ 1998

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Mậu: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dần: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Tốn : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Dần Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 - Nữ 1997

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Đinh: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Sửu: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Chấn : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất - Sửu Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1994 - Nữ 1996

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tý: Có con cái đềo đặng danh dự và quyền thế, nhưng Không có ân đức về sau. - Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khôn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất - Tý - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1994 - Nữ 1995

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Hợi: Có con cháu đặng thi đỗ, nhưng trước vinh sau nhục. Trước giàu sau nghèo. - Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khảm : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Hợi - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 - Nữ 1994

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tuất: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. - Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Ly : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Tuất - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 - Nữ 1993

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dậu: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. - Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Dậu - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1994 - Nữ 1992

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thân: Con cháu được thi đỗ nhiều khoa, nhưng rồi cũng Không bền. - Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Đoài : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Thân - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1994 - Nữ 1991

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Tân: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mùi: Có con khó nuôi đến lớn, - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Càn : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Mùi Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 5.5

Nam 1994 - Nữ 1990

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Canh: Chồng Giáp lấy Vợ Canh rất Xấu. - Điểm: 0
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Ngọ: Có con khó nuôi đến lớn. - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Ngọ Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 - Nữ 1989

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Kỷ: Chồng Giáp lấy Vợ Kỷ rất tốt. - Điểm: 2
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tỵ: Cuộc tình chồng vợ giỡ giang, chẳng đặng bền lâu. - Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Tốn : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Tỵ - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1994 - Nữ 1988

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Mậu: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Thìn: Có con cháu Không toàn vẹn - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Chấn : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Thìn Lục Xung. Tứ Hành Xung. - Điểm: -1
TỔNG ĐIỂM: 2.5

Nam 1994 - Nữ 1987

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Đinh: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Mão: Vợ chồng Không an toàn, hoặc có hư thai. - Điểm: 0.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khôn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Mão Lục Hợp. - Điểm: 3.5
TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 - Nữ 1986

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Dần: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Khảm : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Dần Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 - Nữ 1985

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Sửu: Có con Không đặng nhờ vì con Không đặng hiếu hạnh. - Điểm: 1
 • Chồng : Càn lấy vợ : Ly : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Sửu Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 4

Nam 1994 - Nữ 1984

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tý: Có con cái đềo đặng danh dự và quyền thế, nhưng Không có ân đức về sau. - Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Cấn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Tuất - Tý - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1994 - Nữ 1983

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Hợi: Có con cháu đặng thi đỗ, nhưng trước vinh sau nhục. Trước giàu sau nghèo. - Điểm: 1.5
 • Chồng : Càn lấy vợ : Đoài : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất - Hợi - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1994 - Nữ 1982

 • Chồng can Giáp lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Giáp lấy vợ tuổi Tuất: Cửa nhà vẽ vang, con cái thi đổ thành công, có quý rể hiền. - Điểm: 2
 • Chồng : Càn lấy vợ : Càn : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Tuất - Tuất - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 9

CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

NAM TUỔI 1994 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

NAM TUỔI 1994 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

Bạn đang xem NAM TUỔI 1994 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO? tại Blog Trần Tứ Liêm Đừng quên nhấn LIKE Chia Sẻ nếu bài viết có ích !
Hãy like hoặc chia sẽ

Mình thích viết Blog, tìm hiểu Tử Vi, Phong Thủy, Kiến Trúc, nghiên cứu Lịch vạn niên, đọc sách tùm lum, hay chia sẽ kiến thức.

QUẢNG CÁO

THUỐC VIÊM XOANG ĐÔNG Y

BẢN ĐỒ BLOG

VỎ RAM HÀ TĨNH

Welcome to

Blog Trần Tứ Liêm
https://trantuliem.blogspot.com/

Xem nhiều nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết theo thời gian

SƠ ĐỒ BLOG

Bài Nỗi Bật

Tổng số lượt xem trang