NAM TUỔI 1995 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

NAM TUỔI 1995 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

Tuổi 1995 Ất Hợi

Mệnh Kim - Bạch kim Trắng
Cung phi: Khôn
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Mão tuổi Mùi, Dần
Xem tiếp…

NAM TUỔI 1994 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?


Tuổi 1994 Giáp Tuất

Mệnh Kim - Bạch kim Trắng
Cung phi: Càn
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ
Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Dần tuổi Ngọ, Mão
Xem tiếp…

HOP TUOI

Xem tiếp…

NAM TUỔI TUỔI 1993 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?


NAM TUỔI TUỔI 1993 LẤY VỢ HỢP TUỔI NÀO?

Tuổi 1993 Quý Dậu

Mệnh Kim - Bạch kim Trắng Cung phi: Đoài

Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người mạng: Thổ

Tuổi 1993 trong kinh doanh hợp người tuổi:Tỵ tuổi Sửu, Thìn

TUỔI 1993 LẤY VỢ HỢP TUỔI

Nam 1993 - Nữ 2005

 • Chồng can Quý lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dậu: Dầu có chức tước cũng Không đặng trọn vẹn, chẳng việc gì được toại nguyện - Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khôn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu - Dậu - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 - Nữ 2004

 • Chồng can Quý lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thân: Đăng quan tước cao, công thành dang toại - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khảm : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu - Thân - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 - Nữ 2003

 • Chồng can Quý lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mùi: Đăng quan tước cao, công thành dang toại - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Ly : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Mùi - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1993 - Nữ 2002

 • Chồng can Quý lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Ngọ: Trước nghèo nàn, sau đặng phú quý đại lợi, nhiều của của cải, con cháu thi đỗ cao. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Ngọ Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 6.5


Mời bạn xem bài viết trước: TỔNG QUAN TUỔI 1993

Nam 1993 - Nữ 2001

 • Chồng can Quý lấy vợ can Tân: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tỵ: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Đoài : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Tỵ Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 9.5

Nam 1993 - Nữ 2000

 • Chồng can Quý lấy vợ can Canh: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thìn: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Càn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Thìn Lục Hợp. - Điểm: 3.5
TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1993 - Nữ 1999

 • Chồng can Quý lấy vợ can Kỷ: Chồng Quý lấy Vợ Kỷ rất Xấu. - Điểm: 0
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mão: Ăn ở lúc nhỏ thì hợp nhau, lớn ắt phải xa lìa, có thể có chức vị quan tước - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Mão Lục Xung. Tứ Hành Xung. - Điểm: -1
TỔNG ĐIỂM: 3.5

Nam 1993 - Nữ 1998

 • Chồng can Quý lấy vợ can Mậu: Chồng Quý lấy Vợ Mậu rất tốt. - Điểm: 2
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dần: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Tốn : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Dần - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 - Nữ 1997

 • Chồng can Quý lấy vợ can Đinh: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Sửu: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Chấn : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu - Sửu Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 9

Nam 1993 - Nữ 1996

 • Chồng can Quý lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tý: Đặng giàu sang, con cái thì đỗ cao, nếu tha phương thì có nhiều đại lợi. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khôn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu - Tý Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1993 - Nữ 1995

 • Chồng can Quý lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Hợi: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. - Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khảm : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Hợi - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1993 - Nữ 1994

 • Chồng can Quý lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tuất: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. - Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Ly : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Tuất - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 6

Nam 1993 - Nữ 1993

 • Chồng can Quý lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dậu: Dầu có chức tước cũng Không đặng trọn vẹn, chẳng việc gì được toại nguyện - Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Dậu - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1993 - Nữ 1992

 • Chồng can Quý lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thân: Đăng quan tước cao, công thành dang toại - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Đoài : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Thân - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 - Nữ 1991

 • Chồng can Quý lấy vợ can Tân: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mùi: Đăng quan tước cao, công thành dang toại - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Càn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Mùi - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 - Nữ 1990

 • Chồng can Quý lấy vợ can Canh: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Ngọ: Trước nghèo nàn, sau đặng phú quý đại lợi, nhiều của của cải, con cháu thi đỗ cao. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thổ - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Ngọ Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1993 - Nữ 1989

 • Chồng can Quý lấy vợ can Kỷ: Chồng Quý lấy Vợ Kỷ rất Xấu. - Điểm: 0
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tỵ: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Tốn : Lục Sát - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Tỵ Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 7.5

Nam 1993 - Nữ 1988

 • Chồng can Quý lấy vợ can Mậu: Chồng Quý lấy Vợ Mậu rất tốt. - Điểm: 2
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Thìn: Đặng phú quý đại lợi, lấy vợ ở xa xứ rất tốt - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Chấn : Tuyệt Mạng - Xấu vừa - Điểm: 0.5
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Thìn Lục Hợp. - Điểm: 3.5
TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1993 - Nữ 1987

 • Chồng can Quý lấy vợ can Đinh: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Mão: Ăn ở lúc nhỏ thì hợp nhau, lớn ắt phải xa lìa, có thể có chức vị quan tước - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khôn : Sanh Khí - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Mão Lục Xung. Tứ Hành Xung. - Điểm: -1
TỔNG ĐIỂM: 4.5

Nam 1993 - Nữ 1986

 • Chồng can Quý lấy vợ can Bính: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dần: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Khảm : Hại Họa - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Hỏa - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Dần - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 7

Nam 1993 - Nữ 1985

 • Chồng can Quý lấy vợ can Ất: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Sửu: Có vợ ở xa xứ đặng phú quý đại lợi, học hành thi đỗ. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Ly : Ngũ Quỹ - Thật xấu - Điểm: 1
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Sửu Tam hợp. - Điểm: 4
TỔNG ĐIỂM: 8.5

Nam 1993 - Nữ 1984

 • Chồng can Quý lấy vợ can Giáp: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tý: Đặng giàu sang, con cái thì đỗ cao, nếu tha phương thì có nhiều đại lợi. - Điểm: 2
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Kim - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Tý Tứ Hành Xung. - Điểm: 1
TỔNG ĐIỂM: 6.5

Nam 1993 - Nữ 1983

 • Chồng can Quý lấy vợ can Quý: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Hợi: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. - Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Đoài : Phục vị - Tốt vừa - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu - Hợi - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 - Nữ 1982

 • Chồng can Quý lấy vợ can Nhâm: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Tuất: Trước tốt, sau xấu, trước thành sau bại, dầu có hay một lúc rồi cũng gian nan. - Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Càn : Phước Đức - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Thủy - Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận. - Điểm: 1.5
 • Tuổi :Dậu - Tuất - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 8

Nam 1993 - Nữ 1981

 • Chồng can Quý lấy vợ can Tân: Bình thường - Điểm: 1
 • Chồng can Quý lấy vợ tuổi Dậu: Dầu có chức tước cũng Không đặng trọn vẹn, chẳng việc gì được toại nguyện - Điểm: 1
 • Chồng : Đoài lấy vợ : Cấn : Diên Niên - Thật tốt - Điểm: 2
 • Mệnh chồng và vợ là :Kim Mộc - Thường hay cải vã nhau, sanh con khó nuôi, nhà cửa túng nghèo. - Điểm: 0.5
 • Tuổi :Dậu - Dậu - Điểm: 2.5
TỔNG ĐIỂM: 7


CẢM ƠN BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾTXem tiếp…

Top các trang website kiểm tra trang web tốt trên thế giới và Việt Nam

Xem tiếp…

Kiếm backlinks từ trang website Nhật Megalodon.jp

Mình chia sẽ cùng anh em xài Blog một thủ thuật tìm Backlink từ trang Megalodon.jp nhé, trang có Backlink khá cáo 46K.

Kiếm backlinks từ trang website Nhật Megalodon.jp
Kiếm backlinks từ trang website Nhật Megalodon.jp

Xem các ví dụ trước nhé: 1. Megalodon.jp
 2. Megalodon.jp
 3. Megalodon.jp
 4. Megalodon.jp
 5. Megalodon.jp
 6. Megalodon.jp
 7. Megalodon.jp
 8. Megalodon.jp
 9. Megalodon.jp
 10. Megalodon.jp
 11. Megalodon.jp

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM LẤY BACK LINKVào trang Megalodon.jp đi tới trang chủ, sau đó nhập tên miền của bạn vào nhé!
Vậy là bạn có được một backlink từ một tên miên có giá trị cao mà không phải mất tiền rồi!

Thân ái!
TTL Blog
Xem tiếp…

WEBSITE CÔNG TY TỰ MÌNH THIẾT KẾ CÓ ĐẸP KHÔNG BẠN?

Đây là trang website công ty chuyên về bảng hiệu, quảng cáo, xây dựng. Bây giờ mình cải tạo mã nguồn mới bằng lập trình?

Các bạn xem có dẹp không nhé: Link đây ạ: Làm Bảng Hiệu Quảng Cáo Thái Phong

Còn hình chụp cho bản di động và website đây:

thiết kế website công ty
thiết kế website công ty

Một số dự án khác phải làm cho nó:

1 https://kenhsinhvien.vn/wall/thaiphongnet.1067746/
2 https://www.2banh.vn/members/thaiphongnet.91002/
3 http://f319.com/members/thaiphongnet.674665/
4 https://www.otofun.net/members/thaiphongnet.703694/
5 https://nhattao.com/members/user2631758.2631758/
6 https://cvt.vn/members/thaiphongnet.1386126/
7 https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/thaiphongnet
8 https://tinhte.vn/members/thaiphongnet.2631737/
9 https://dembuon.vn/members/thaiphongnet.33022/
10 http://forum.diadiemanuong.com/home/users/156502/
11 http://www.hdvietnam.com/members/thaiphongnet.1994184/
12 https://www.phuot.vn/members/thaiphongnet.252950/
13 http://www.authorstream.com/thaiphongnet/
14 https://diendanxaydung.net.vn/members/thaiphongnet.16809/
15 https://congdongxaydung.vn/forums/members/thaiphongnet.2750/#about
16 http://quangbaweb.edu.vn/member.php?50086-thaiphongnet
17 http://forum.rdsic.edu.vn/members/thaiphongnet.21524/#about
18 https://www.skyscrapercity.com/member.php?u=1499298
19 https://forum.xdavn.com/members/thaiphongnet.42709/
20 https://vnav.vn/members/thaiphongnet.89439/
21 https://www.centbrowser.com/forum/member.php?action=profile&uid=4464
22 https://nguoiviethaingoai.forumvi.com/u288contact
23 http://dichvudangtinraovat.forumvi.com/
24 https://diendantoanhoc.net/user/183890-thaiphongnet/
25 http://forum.mathscope.org/member.php?u=87403
26 https://daynhauhoc.com/u/thaiphongnet/activity
27 https://hoidaptructuyen.vn/thanh-vien/thaiphongnet/
28 https://www.toanhoclamdong.com/index.php?members/thaiphongnet.262/#about
29 http://k2pi.net.vn/member.php?u=62616
30 http://danketoan.com/members/thaiphongnet.532554/
31 http://danketoan.com/members/thaiphongnet.532554/
32 https://www.giaiphapexcel.com/diendan/members/thaiphongnet.1230553/#about
33 https://tuhocvba.net/members/thaiphongnet.216/#about
34 https://forum.vietdesigner.net/members/thaiphongnet.299859/
35 http://diendan.benhvienquan4.vn/members/thaiphongnet.7448.bvq4
36 https://whitehat.vn/members/thaiphongnet.74584/
37 https://webketoan.com/members/858025-thaiphongnet/#about
38 https://www.gisvn.com.vn/members/thaiphongnet.1896/
39 https://oppomobile.vn/forum/members/thaiphongnet.82244/
40 http://forum.dutoanf1.com/member.php?337631-thaiphongnet
41 https://www.cadviet.com/forum/profile/171481-thaiphongnet/
42 https://thegioitinhoc24h.com/forum/members/thaiphongnet.23107/
43 https://designervn.net/members/thaiphongnet.24631/
44 https://vatliphothong.vn/members/41894/
45 https://vatlypt.com/members/thaiphongnet.147839/
46 http://gachviahedaiphuong.com/diendan/member.php/6080-thaiphongnet.html
http://www.monofeya.gov.eg/citizens/cases/Lists/List37/DispForm.aspx?ID=11
https://www.lamchame.com/forum/members/ctythaiphong.739002/
https://sourceforge.net/projects/estimation-plugin-for-wp/
Tiếp theo:

TTL BLOG NHẬN THIẾT KẾ WEBSITE NHÉ ANH EM!


Có nhu cầu để lại thông tin qua phần bình luận nhé!
Hoặc liên hệ: 098.254.25.25

Thân ái!

Blog TTL

Xem tiếp…

TỬ VI NĂM NAY

TỬ VI NĂM 2022

BÀI VIẾT THEO NĂM


Blogger Trần Tứ Liêm